Data o prodejně se načítají

Ohodnoťte nákup ve své prodejně

Vaše prodejna
Váš názor je důležitý, těšíme se na vaši zpětnou vazbu. Vyberte prosím prodejnu, kterou chcete hodnotit.

Úplná pravidla soutěže „Ohodnoťte svou prodejnu a vyhrajte“

1) Pravidla a pořadatel soutěže

a) Tato Pravidla jsou dokumentem, který závazně upravuje Pravidla soutěže „Ohodnoťte svou prodejnu a vyhrajte“ (dále jen „soutěž“) pořádané společností Kaufland Česká republika v.o.s., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 20184, IČ: 25110161, se sídlem Bělohorská 203, Praha 6, www.kaufland.cz, jakožto pořadatelem a provozovatelem soutěže (dále jen „pořadatel“).

b) Originál těchto Pravidel je uložen v sídle pořadatele, kde je k dispozici pro případné nahlédnutí.

c) Vyplněním údajů do formuláře na webových stránkách www.kaufland.cz a odesláním vyplněného soutěžního formuláře vyjadřuje účastník soutěže svůj souhlas s těmito pravidly a se zpracováním osobních údajů.

2) Doba a místo trvání soutěže

Soutěž bude probíhat od 1. března 2023 00:00:01 hodin do 31. října 2023 23:59:59 hodin, a to v celkovém počtu 6 soutěžních kol:

soutěžní kola

od

do

datum

čas

datum

čas

1. kolo

01.03.2023

0:00:00

31.03.2023

23:59:59

2. kolo

01.04.2023

0:00:00

30.04.2023

23:59:59

3. kolo

01.05.2023

0:00:00

31.05.2023

23:59:59

4. kolo

01.06.2023

0:00:00

30.06.2023

23:59:59

5. kolo

01.07.2023

0:00:00

31.07.2023

23:59:59

6. kolo

01.08.2023

0:00:00

31.08.2023

23:59:59

7. kolo

01.09.2023

0:00:00

30.09.2023

23:59:59

8. kolo

01.10.2023

0:00:00

31.10.2023

23:59:59

 

3) Účast v soutěži

a) Účastníkem soutěže může být fyzická osoba starší 18 let při splnění veškerých podmínek účasti v Soutěži stanovených těmito pravidly (dále jen „účastník soutěže“).

b) Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a jakékoli další osoby, které se podílely na vývoji nebo organizaci této Soutěže a dále osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

c) Po odeslání hodnocení prodejny na feedback.kaufland.cz se zákazník může zúčastnit soutěže. Do soutěže se zapojí tím, že vyplní soutěžní formulář a klikne na tlačítko Odeslat.

d) Účastník soutěže bude do soutěže přijat poté, co pořadatel obdrží vyplněný online formulář.

e) Formuláře v neplatném formátu nebude možné odeslat.

f) Do soutěže budou zařazeny pouze ty formuláře, které byly řádně vyplněny a doručeny do soutěže v době trvání soutěže. Formuláře doručené do soutěže před zahájením soutěže nebo po jejím ukončení a formuláře, které nebudou zcela vyplněny, nebudou do soutěže zařazeny.

4) Výhry

Soutěž se skládá z 8 soutěžních kol dle bodu 2. V každém soutěžním kole bude vylosováno celkem 10 výherců. Každý z 10 výherců vyhraje 1x poukázku na nákup v prodejnách Kaufland v hodnotě 1000 Kč. Výherci  budou losováni ze všech řádně vyplněných soutěžních formulářů, které pořadatel obdrží v rámci konkrétního soutěžního kola.

5) Vyhodnocení výherců

a)      Pro zjištění nároku na výhru a veškeré související úkony bude jako identifikace účastníka soutěže použito dat uvedených účastníkem soutěže v online formuláři. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za vepsání nesprávných údajů do soutěžního formuláře účastníkem soutěže.

b)      Výherce je stanoven pořadatelem, a to na základě náhodného výběru – losování uskutečněného pro každé soutěžní kolo zvlášť, vždy první následující pracovní den po každém ukončeném měsíci, ve kterém se soutěžní kolo konalo a to prostřednictvím počítačové aplikace z řádně vyplněných a doručených formulářů. Každý účastník se smí zúčastnit každého soutěžního kola pouze jednou a to z internetových stránek pořadatele www.kaufland.cz. Pokud bude soutěžní formulář v rámci jednoho soutěžního kola odeslán pod stejným jménem a shodnými údaji vícekrát, bude účastník soutěže ze soutěže vyřazen.

c)      Výsledky soutěže budou uveřejněny na internetových stránkách pořadatele, www.kaufland.cz, a to nejpozději do 30 dnů od skončení každého soutěžního kola. Údaje o výhercích budou uvedeny v rozsahu jméno, příjmení, město a výhra.

d)      O konečném umístění se výherci mohou informovat na www.kaufland.cz/souteze.

e)      Pořadatel si vyhrazuje právo zaslat výhercům výhry pouze na jméno a adresy uvedené v soutěžním formuláři, a to prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, doporučenou zásilkou s dodáním do vlastních rukou výhradně jen adresáta nejpozději do 8 týdnů po každém ukončeném měsíčním slosování. Výhry budou adresovány pouze osobě výherce.  Pokud je pro odeslání výhry nezbytná součinnost výherce a výherce tuto součinnost pořadateli neposkytne do 10 dnů ode dne, kdy byl o ni pořadatelem požádán, nárok výherce na výhru zaniká, a to bez nároku na jakoukoli kompenzaci. O míře součinnosti u jednotlivých výher rozhoduje pořadatel v závislosti na typu výhry. V případě, že výherce odmítne výhru od pořadatele převzít, resp. nepřevezme od provozovatele doručovací služby zásilku s výhrou ve lhůtě 10 dnů od prvního pokusu o doručení, nárok výherce na výhru zaniká.

6) Ostatní podmínky soutěže

a)     Účastníci soutěže berou na vědomí, že pořadatel zaznamená u došlých formulářů z webových stránek jejich obsah, tzn. jméno a příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo odesílatele, datum a čas přijetí.

b)    Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za zásilky předané držiteli doručovací licence.

c)     Srážkovou daň z přijatých výher se zavazuje uhradit pořadatel na vlastní náklady.

d)    Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za včasné užití výher výherci a ani za způsob či následky jejich užití.

e)     Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) nemusí odpovídat skutečné podobě výher zejména ve smyslu barevného provedení či jednotlivých vyobrazených detailů. Jediná závazná specifikace výher je stanovena v seznamu výher v úplných pravidlech soutěže.

7) Závěrečná ustanovení

a) Pořadatel nenese odpovědnost za nedoručení soutěžního formuláře, ať už bylo způsobené lidským faktorem či technickou vadou, za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací mobilních operátorů nebo jejich dostupností pro účastníky soutěže.

b) Poskytne-li účastník soutěže v rámci soutěže své osobní údaje, bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že je pořadatel bude shromažďovat a zpracovávat ve své marketingové databázi pouze za účelem účasti účastníka soutěže v soutěži, za účelem vyhodnocení výherců, zaslání nebo předání výher výhercům a bezúplatným zveřejněním jména, příjmení a města bydliště účastníka soutěže ve sdělovacích prostředcích a na www.kaufland.cz v rámci vyhlášení výsledků soutěže, a to po dobu 1 roku od ukončení soutěže. Účastník soutěže bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné a souhlas může kdykoliv odvolat, a to s účinky do budoucna. Účastník soutěže má právo bezplatně obdržet na základě žádosti v souladu s čl. 15 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jen „GDPR“) informaci o osobních údajích, které jsou uloženy ohledně jeho osoby. Kromě toho má účastník soutěže za splnění podmínek stanovených zákonem právo na opravu (čl. 16 GDPR), výmaz (čl. 17 GDPR) a omezení zpracování (čl. 18 GDPR) jeho osobních údajů., a dále právo na přenos dat dle čl. 20 GDPR. Kromě toho má účastník soutěže právo na podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 7 GDPR:

Kaufland Česká republika v.o.s
se sídlem Bělohorská 2428/203, 169 00 Praha 6

IČ 25110161
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, A 20184

Kontaktní osoba pro ochranu osobních údajů: oou@kaufland.cz

Tímto způsobem získané osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám. Odesláním soutěžního formuláře vyjadřuje účastník soutěže v souladu s čl. 6 odst. 1 a) GDPR souhlas se zpracováním osobních údajů jím uvedených za účelem zaslání výhry.

c) Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a rozhodnout o nároku na jakoukoli výhru, včetně práva vyloučit kteréhokoli z účastníků soutěže ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi soutěže vzniknout. Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto Pravidlech do 5 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

d) Na jakékoliv ceny či výhry v rámci soutěže není právní nárok a nejsou soudně vymahatelné. Ceny či výhry obdržené v rámci soutěže nelze měnit či proplatit v hotovosti. Záruka na výhry není poskytována. Pořadatel neodpovídá ani za vady a poškození výhry od okamžiku jejího odeslání výherci. Soutěž nemá charakter veřejného příslibu.

e) Jakékoliv předměty zobrazené a zveřejněné v rámci doprovodné propagace k této soutěži, které nejsou výslovně uvedeny jako výhra v těchto pravidlech, nejsou předmětem výhry a výherce na ně nemůže uplatnit nárok.

f) Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat soutěž, změnit pravidla soutěže či nahradit výhry jinými výhrami stejného druhu a obdobné hodnoty. Veškeré změny pravidel soutěže nabývají účinnosti jejich vyhlášením v sídle společnosti. Změna pravidel soutěže nezakládá nárok účastníka soutěže na náhradu nákladů vynaložených v soutěži.

g) Telefonní číslo Infolinky soutěže pro dotazy účastníků a podávání obecných informací o soutěži je +420 800 165 894. Telefonní infolinka je v provozu v pracovní dny od 8.00 hodin do 20.00 hodin.